Firmy już składają wnioski o świadczenia z PFR

Firmy już składają wnioski o świadczenia z PFR

Wczoraj o godz. 18.00 uruchomiono możliwość składania wniosków o subwencje w ramach dużej tarczy finansowej obsługiwanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Przypomnijmy, że mikrofirmy, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa mogą otrzymać do 324 tys. zł pomocy, a małe i średnie firmy – do 3,5 mln zł. Subwencje są udzielane na okres 3 lat i aż do 75% z tych środków może być bezzwrotnych po spełnieniu określonych warunków. Budżet obydwu programów to ok. 75 mld zł. Wnioski najprościej złożyć poprzez bankowość elektroniczną jednego z 17 banków komercyjnych oraz większości banków spółdzielczych, które wdrożyły systemy obsługujące wnioski. Jak już informowaliśmy, w poniedziałek 27 kwietnia program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było wymogiem koniecznym do jego uruchomienia. Program dla dużym firm cały czas oczekuje na zielone światło ze strony Komisji...
Tarcza 3.0 zapowiada informatyzację postępowań sądowych

Tarcza 3.0 zapowiada informatyzację postępowań sądowych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej powszechnie tarczą 3.0, w art. 10 przewiduje nowelizację ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) w ten sposób, że w art. 53 dodaje się § 5 w brzmieniu: „§5.Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.” Oznacza to, że ustawodawca, zdając sobie sprawę z coraz pilniejszej potrzeby w tym zakresie, czyni realne kroki mające na celu informatyzację postępowań sądowych, w tym doręczanie korespondencji procesowej drogą elektroniczną. Oczywistym jest, że takiego systemu nie da się wprowadzić z dnia na dzień. Wymaga on przygotowania odpowiedniej platformy oraz jej gruntownego przetestowania. Z doświadczeń SWS Kancelarii Prawnej Strykowski Wachowiak sp. k. w stałej obsłudze kilku tysięcy aktywnych procesów wynika, iż dość dobrze sprawdzają się istniejące od kilku lat portale informacyjne sądów powszechnych. Wydaje się, że to narzędzie może stanowić, po odpowiednim rozszerzeniu funkcjonalności, gotowe narzędzie do obsługi postępowań sądowych w większym zakresie, niż dotychczas. Taka zmiana, z uwagi na jej znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, z pewnością jednak wymaga poważnej analizy i konsultacji wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności z przedstawicielami sądów oraz z pełnomocnikami, którzy nowego systemu będą używali jako podstawowego narzędzia pracy. Należy przy tym pamiętać, by poprzez wprowadzenie nowych narzędzi nie dopuścić do tego, by jakiegokolwiek uszczerbku doznały prawa stron procesu, w tym kluczowa zasada bezpośredniości. Z pewnością do tematu...
Epidemia COVID-19: Zawieszenie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Epidemia COVID-19: Zawieszenie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W dobie kryzysu wywołanego wystąpieniem COVID-19, pracodawcy mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa wciąż poszukają oszczędności. Jednym z możliwych rozwiązań jest zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy.   Należy pamiętać, że pracodawca może podjąć decyzję o pogorszeniu jedynie tych warunków zatrudnienia, które są dla pracowników korzystniejsze od warunków określonych w prawie pracy. Przede wszystkim może zawiesić stosowanie warunków przewidzianych w umowach o pracę, porozumieniach zbiorowych, regulaminach pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Specustawy wprowadzane w związku z epidemią COVID-19 nie odnoszą się do kwestii ewentualnych zmian w zfśs (wyjątek: podniesienie kwot zwolnionych z podatku świadczeń przyznanych w 2020 i 2021 r.). W związku z powyższym, podstawą prawną pozostaje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1352 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ustawy, pracodawca może dowolnie kształtować wysokość odpisu na zfśs lub nawet zdecydować o nieutworzeniu funduszu. Wskazanie na możliwość nieutworzenia funduszu, pozwala jednocześnie na jego likwidację, która w praktyce polega na zawieszeniu dokonywania odpisów na ten cel.  Wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do przyznawania świadczeń z funduszu ani dokonywania odpisów, zaoszczędzone w ten sposób środki może przeznaczyć np. na utrzymanie miejsc pracy. Jednakże należy pamiętać, że zawieszenie nie wyłącza wszystkich obowiązków określonych ustawą. Pracodawca powinien kontynuować w tym czasie obsługę m.in. spłat pożyczek na cele mieszkaniowe, gromadzenie środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym. W dalszym ciągu winien chronić środki funduszu przed egzekucją, nie może on też zdecydować o przeznaczeniu zgromadzonych środków na cele sprzeczne z przepisami...
Tarcza 3.0 – poszerzenie kręgu zwolnionych ze składek ZUS

Tarcza 3.0 – poszerzenie kręgu zwolnionych ze składek ZUS

W poprzednich artykułach wspominaliśmy, że dotychczas podmiotami uprawnionymi do 3 miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS byli płatnicy składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie z ZUS  przysługiwało do wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Drugą grupą, która była uprawniona do wspomnianego zwolnienia byli samozatrudnieni, prowadzący działalność przed 1 kwietnia 2020 r. pod warunkiem, iż przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15 681,00 zł). Z kręgu podmiotów mogących skorzystać z omawianego mechanizmu pomocowego byli natomiast wyłączeni samozatrudnieni objęci tzw. ulgą na start. Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, aktualizujący tarczę antykryzysową do wersji 3.0, który trafił w dniu wczorajszym do Sejmu rozszerza uprawnioną grupę samozatrudnionych. W zamyśle projektodawców zwolnieni ze składek ZUS będą również samozatrudnieni, prowadzący działalność przed 1 kwietnia 2020 r., których przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681,00 zł), pod warunkiem, że udowodnią, że w miesiącu lutym 2020 r. ich dochód nie przekroczył 7 000,00 zł. Zwolnienie ze składek ZUS będzie dotyczyć tylko 2 miesięcy, tj. kwietnia i maja. Ponadto dotychczas wyłączeni samozatrudnieni, objęci tzw. ulgą na start, również zostaną zwolnieni z konieczności opłacenia składek na ZUS za kwiecień i maj 2020...
Tarcza 3.0.  – nowy podatek dla części przedsiębiorstw cyfrowych

Tarcza 3.0. – nowy podatek dla części przedsiębiorstw cyfrowych

Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, aktualizujący tarczę antykryzysową do wersji 3.0 zakłada wprowadzenie nowej daniny publicznej, która zostanie nałożona na serwisy streamingowe, takie jak m.in. Netflix, Ipla, Player czy CDA. Wobec ubiegłorocznego fiaska próby wprowadzenia podatku cyfrowego, rząd podejmuje próbę niejako wykorzystania walki z epidemią do wprowadzenia podatku dla części przedsiębiorstw cyfrowych. Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 zakłada bowiem wprowadzenie „opłaty” w wysokości 1,5 % przychodu osiąganego na płatnościach za dostęp dokonywanych przez klientów, która trafi do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Według rządowych szacunków, w tym roku nowy podatek przyniesie niemal 17 mln zł (dokładnie 16 710 408 zł). Nową daninę zapłacą nie tylko międzynarodowe koncerny jak Netflix (6,5 mln zł), Amazon, oferujący usługę Amazon Prime (niemal 666 tys. zł), Discovery – właściciel Grupy TVN, do której należy player.pl (1,5 mln zł), ale też polskie przedsiębiorstwa jak Cyfrowy Polsat S. A. – właściciel Ipli (4,5 mln zł), CDA S.A. (ponad 580 tys. zł). Wspomniana opłata ma być ponoszona raz na kwartał, a zwolnieniu z niej podlegać mają mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, których liczba abonentów jest mniejsza niż 1 proc. użytkowników szerokopasmowego internetu w Polsce. Możliwość wprowadzenia nowej daniny wynika ze zmiany ustawowej definicji filmu, którą wprowadził art. 34. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W wyniku powyższego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199) dodano kluczowe zdanie, iż: „Filmem jest również utwór, który z powodu okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w...