Nowe orzeczenie Sądu Najwyższego: Data płatności weksla nie może być dowolna

Nowe orzeczenie Sądu Najwyższego: Data płatności weksla nie może być dowolna

W dniu 17 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 72/19 wydana została uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego, w której wskazano, że: „Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienia weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego”. Stan faktyczny był następujący: Powód dochodził zasądzenia nakazem zapłaty solidarnie od pozwanych kwoty wynikającej z weksla. Strona powodowa wyjaśniała, że jest posiadaczem weksli wystawionych przez pozwanego na podmiotu trzeciego. W drodze umowy cesji, wierzytelności zostały przeniesione przez podmiot trzeci na rzecz powoda. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił powództwo i nakazał wypłatę sumy oraz pokrycie kosztów procesu. Wyrok ten zaskarżyła strona pozwana żądając uchylenia nakazu zapłaty. W apelacji podniesiony został: zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem łączącym spółki, a weksel miał być płatny w dowolnym terminie oraz zarzut przedawnienia roszczeń z umów leasingu, zawartych w 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zbadał: „czy w przypadku porozumienia wekslowego (przyznającego wierzycielowi prawo do dowolnego określenia terminu płatności weksla, bez wskazania najpóźniejszej daty płatności), uzupełnienie weksla datą płatności nieodpowiadającą dacie wymagalności zabezpieczonego roszczenia, w szczególności jakąkolwiek datą późniejszą, należy uznać za uzupełnienie zgodne z zawartym porozumieniem?” Sprawa ostatecznie trafiła pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. W ocenie Sądu Najwyższego sens weksla in blanco jest taki, że weksel ten musi być oznaczony konkretną datą. Jest to element niezbędny, gdyż to od tej daty liczy się 3-letni termin przedawnienia roszczeń (w przypadku umów leasingu). Zgodnie bowiem z art. 3531 k.c., który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości...
E-paragon szybciej niż zakładano w związku z COVID-19

E-paragon szybciej niż zakładano w związku z COVID-19

Na mocy art. 32 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zmieniono art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej (tzw. e-paragon), przesyłając ten dokument w sposób uzgodniony z nabywcą. Obowiązujący przed tą zmianą przepis zakładał konieczność wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydania wydrukowanego dokumentu nabywcy. Wprowadzenie e-paragonów było planowane już wcześniej w ramach złożonego w sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy: „Obecnie kasy rejestrujące mają tylko funkcję wydruku ww. dokumentów fiskalnych i podatnik musi wydać konsumentowi papierową postać paragonu fiskalnego. Proponuje się dopuszczenie wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, z kas rejestrujących najnowszego typu, tzw. kas on-line (…) Podatnicy uzyskają możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań zmierzających do wydania konsumentom paragonów, nie będą ograniczeni wyłącznie do wydawania paragonów papierowych. Konsumenci także skorzystają z wprowadzonego rozwiązania, ponieważ będą mieli wybór, czy chcą otrzymać paragon fiskalny w postaci papierowej czy elektronicznej. W opinii ustawodawcy postać elektroniczna paragonu fiskalnego jako trwalszy nośnik będzie mogła mieć łatwiejsze zastosowanie, np. w przypadku reklamacji towaru...
Widownie znów z publicznością – zniesienie części ograniczeń związanych z COVID-19

Widownie znów z publicznością – zniesienie części ograniczeń związanych z COVID-19

Dnia 25 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W kinach, teatrach, salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych, amfiteatrach i muszlach koncertowych publiczność może zajmować co drugie miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązkowe jest zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Sytuacja prezentuje się podobnie na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) gdzie publiczność również może zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. Udostępnionych może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Warto zaznaczyć, że widzowie mają obowiązek zakrywać usta i nos. Zwiększony został również limit osób mogących uczestniczyć w konferencjach, targach i wystawach. W miejscu odbywania się imprezy znajdować się może nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 (poprzednio 4 m2) powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. Ponadto nie obowiązuje już limit 150 osób uczestniczących w tego typu wydarzeniu. Zgodnie z treścią rozporządzenia, nie ma już limitów osób które mogą przebywać na basenach (na torze i w obiekcie). Nieco odmiennie kształtuje się kwestia aquaparków, z których może korzystać nie więcej osób, niż 75% obłożenia obiektu. Na mocy rozporządzenia dystans społeczny został skrócony z 2 m do...
Pomimo obaw dotyczących pierwokupu, program dofinansowania do oczek wodnych cieszy się popularnością

Pomimo obaw dotyczących pierwokupu, program dofinansowania do oczek wodnych cieszy się popularnością

Jak donosi Rzeczpospolita, program priorytetowy „Moja woda” bije rekordy popularności – do 20 lipca zarejestrowano 9833 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 48,4 mln zł. Program „Moja woda” powstał z inicjatywy Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór rozpoczął się 1 lipca 2020 roku i prowadzą go w trybie ciągłym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska Wodnej. Program, który w czasie kampanii wyborczej rozreklamował prezydent Andrzej Duda, mówiąc o oczkach wodnych przy każdym domu, okazał się sukcesem. Jego założeniem jest dofinansowanie powstawania przydomowych oczek wodnych oraz instalacji przechwytujących deszczówkę i zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. W ramach programu można otrzymać do 85 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 5 tys. zł. Jak informuje Ministerstwo Klimatu, otrzymane pieniądze można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć stosowny wniosek we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uprzednio należy jednak założyć konto w portalu beneficjenta, ponieważ formularz wniosku jest dostępny dopiero po zalogowaniu. Warto przypomnieć, że po zapowiedzi programu, pojawiło się dużo kontrowersji, związanych z nierozstrzygniętą kwestią prawa pierwokupu nieruchomości. W znowelizowanej w 2018 roku ustawie Prawo Wodne pojawił się przepis, zgodnie z którym pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości obejmującej grunt ze „śródlądowymi wodami stojącymi” ma Skarb Państwa. Plan sprzedaży takiej nieruchomości, należy uprzednio zgłosić staroście, który w terminie 1 miesiąca podejmuje decyzję o skorzystaniu z prawa jej pierwokupu. Czy oczko wodne lub basen są więc „śródlądowymi wodami stojącymi” o których mowa w ustawie? W...
Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w związku z COVID-19

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w związku z COVID-19

W dniu 22 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Opublikowane objaśnienia pojawiły się ze względu na nowe regulacje wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zastosowanie się podatnika do takich objaśnień powoduje objęcie go specjalną ochroną prawno-podatkową przewidzianą w art. 14k – 14m ww. ustawy. W przedmiotowej publikacji znaleźć możemy m.in. objaśnienia dotyczące: Nowych zwolnień w podatku PIT: Zwolnieniem objęte będą m.in.: świadczenia postojowe, świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych m.in. w przypadku: zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenia pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie występowania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wydawania paragonów fiskalnych z kasy rejestrującej w postaci elektronicznej (e-paragon): Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dopuszczone zostało wydawanie za zgodą klienta paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej przez użytkowników kas fiskalnych on-line a także kas mających postać oprogramowania. Taki paragon może być wysłany np. w wiadomości e-mail, bądź innej uzgodnionej z klientem formie. Zwolnień od podatku od spadków i darowizn: Warunkiem zwolnienia od podatku jest otrzymanie darowizny rzeczy lub praw majątkowych na przeciwdziałanie COVID-19, albo w przypadku darowizny komputerów przenośnych na...