SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) – tak nazywa się ogólnodostępny system prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozwalający wyszukać przedsiębiorców po numerze NIP lub rodzaju pomocy i sprawdzić, ile dana firma otrzymała pomocy między innymi z tarcz antykryzysowych.

 

Baza SUDOP zawiera informacje o:

  1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
  2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
  3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, nie uwzględniają:

  • środków pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 r.,
  • pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (o ile nie została ona notyfikowana Komisji Europejskiej),
  • pomocy de minimis.

 

Ponadto, co istotne Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Jak czytamy na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/homeZa prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy. UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędnego sporządzenia sprawozdania przez podmiot udzielający pomocy. Należy mieć na uwadze, iż podmioty udzielające pomocy mają 7 dni od dnia udzielenia pomocy na wprowadzenie informacji o pomocy do aplikacji SHRIMP oraz 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy na korektę tej informacji. W związku z tym informacja o pomocy udzielonej lub zmianie jej wartości w ciągu ostatnich 7 dni może jeszcze nie być wprowadzona do systemu SUDOP.”.

 

Publikacja danych w SUDOP wynika z art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 708 ze zm.), który w ust. 1 wskazuje, że monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zaś w ust. 2 wskazuje, że organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa.