Od stycznia 2017 roku małe firmy nie mają obowiązku tworzenia ZFŚS

Od 1 stycznia 2017 roku do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobligowani będą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku), a nie jak dotychczas 20 pracowników.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą, ale nie muszą tworzyć ZFŚS.

Nowe terminy dochodzenia roszczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy

Najnowsze zmiany wprowadzają również nowy, jednolity, termin wnoszenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Zgodnie z art. 264 Kodeksu pracy termin ten wynosi 21 dni odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę lub od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Współodpowiedzialność materialna pracowników

Kolejne zmiany w prawie pracy dotyczą wprowadzenia dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dotychczasowy przepis art. 125 § 1 Kodeksu pracy stanowił, że umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej. Pomimo braku wskazania rygoru niedochowania tej formy, w doktrynie i judykaturze przyjmowało się, że w przypadku gdy umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej nie została zawarta na piśmie, jest nieważna. Wprowadzona zmiana eliminuje wszelkie wątpliwości w tym zakresie.