Zakwalifikowanie umowy cywilnoprawnej jako umowy o pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 22 § 1) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania...