Restrukturyzacje i upadłości

Kompetencje

Kilkanaście lat obecności SWS Kancelarii Strykowski Wachowiak na rynku usług prawnych i obsługa dziesiątek firm z różnych branż oraz osób fizycznych zaowocowało doświadczeniem pozwalającym nam na wyjątkowe podejście do procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Nasza wiedza i rozumienie mechanizmów rynkowych oraz współpraca wewnątrz Kancelarii ze specjalistami z innych dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy, podatków i finansów oraz rozwiązywania sporów umożliwiają wnikliwą analizę sytuacji prawno-biznesowej pod kątem obowiązujących przepisów prawnych i wybrania najlepszego trybu postępowania upadłościowego. Wiemy też, jak kluczowe jest w tego typu postępowaniach błyskawiczne reagowanie na dynamicznie zmieniającą się kondycję finansową.

W krytycznym momencie, jakim jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), służymy naszym klientom przede wszystkim doradztwem w zakresie przygotowania wniosków o otwarcie restrukturyzacji sądowej, chroniącej przed egzekucją oraz wypowiedzeniem istotnych umów z kontrahentami.

Oferta naszej Kancelarii z zakresu restrukturyzacji i upadłości obejmuje:

• przygotowanie analiz w zakresie możliwości i opłacalności ogłoszenia upadłości, ocenę potencjalnych ryzyk majątkowych i karnych grożących członkom organów zarządzanych przez nich podmiotów,
• kompleksową obsługę dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości wraz z przygotowaniem propozycji układowych,
• obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, w szczególności z możliwością zawarcia układu,
• upadłość konsumencką osób fizycznych,
• obsługę wierzyciela składającego wniosek ogłoszenie upadłości dłużnika,
• obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości dłużnika,
• działanie w charakterze reprezentantów rad wierzycieli,
• reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych z wykorzystaniem instytucji pre-pack, czyli możliwości dołączenia do wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Aplikacja Prawo News

Bieżące informacje prawne, w szczególności dotyczące sytuacji związane
z rozprzestrzeniającym się koronawirusem publikujemy również
w bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Postępowanie układowe

W przypadku przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo stali się niewypłacalności oraz nie spełniają kryteriów pozwalających na wdrożenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyśpieszonego postępowania układowego, oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną także w zakresie umożliwienia restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Więcej

Zapewniamy nie tylko przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania układowego, ale bierzemy aktywny udział w ewentualnym postępowaniu zabezpieczającym, a na etapie właściwego postępowania restrukturyzacyjnego doradzamy w wyborze zarządcy, którego nadzorujemy w trakcie przygotowania spisu inwentarza, od którego następnie rozpatrujemy wniesione sprzeciwy. Ponadto czuwamy nad prawidłowym realizowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz głosowaniem nad układem, a jego zatwierdzeniem przez Sąd.

Przyspieszone postępowanie układowe

Wykwalifikowany zespół naszych specjalistów, zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być ono prowadzone wobec dłużnika niewypłacalne-go lub zagrożonego niewypłacalnością, tylko wtedy…

Więcej

… kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%. Jednakże już z dniem otwarcia postępowania, dłużnik uzyskuje ochronę majątku w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem, a ich wszczęcie po otwarciu postępowania jest niedopuszczalne. Nie tylko przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do zakończenia relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale bierzemy również aktywny udział w trudnych rozmowach z pracownikami, co niejednokrotnie przyczynia się do ich spokojniejszego przebiegu i satysfakcjonującego dla obu stron zakończenia.

Wśród usług prawnych, oferowanych przez naszych specjalistów, znajduje się pomoc w zakresie czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem postępowania. Nie tylko przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty m.in. w imieniu Klienta sporządzamy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, ale bierzemy również aktywny udział na każdym etapie postępowania.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Doradzamy naszym klientom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem, zarówno na etapie pozasądowym jak i sądowym. Postępowanie o zatwierdzenie układu charakteryzuje się wysokim stopniem odformalizowania, jednakże ciężar jego prowadzenia zdecydowanie spoczywa na dłużniku. Umożliwia ono przeprowadzenie…

Więcej

… restrukturyzacji zobowiązań przed formalnym wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego, które pociągają za sobą daleko idące, niekorzystne dla dłużnika skutki prawne. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania, w szczególności w zakresie: sporządzenia umowy o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem, wyznaczenia odpowiedniego dnia układowego, zebrania głosów na piśmie i sporządzenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Postępowanie sanacyjne

Mając na uwadze, że postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz zaangażowaniem organów władzy publicznej, oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo, pozwalające uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości, w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz doprowadzenie do uzdrowienia sytuacji gospodarczej naszego Klienta przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego.

Węcej

Zespół Kancelarii doradza i reprezentuje naszych Klientów na każdym etapie postępowania, w szczególności w zakresie sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, nadzoru nad przygotowaniem spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, a także wnoszeniem i rozpatrywaniem sprzeciwów od sporządzonego spisu inwentarza i właściwym rozpoznaniem układu przez sąd.

Upadłość konsumencka osób fizycznych

Mając na uwadze dynamiczną sytuację związaną z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i jego wpływu na sytuację gospodarczą w państwie, wychodzimy z inicjatywą pomocy prawnej dla osób fizycznych borykających się z trudnościami finansowymi. Oferujemy obsługę prawną w zakresie prowadzenia upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezależnie wysokości zobowiązań.

Więcej

Pomożemy Państwu rozwiązać problemy finansowe w dobie kryzysu związanego z pandemią. Nasz doświadczony Zespół świadczy usługi w zakresie ochrony przed egzekucją, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania. W imieniu Klienta sporządzamy wszelkie wnioski w toku postępowania upadłościowego, w tym wnioski o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, wnioski o upomnienie lub odwołanie syndyka. Prowadzimy stałą kontrolę nad prowadzonym postępowaniem, sporządzamy wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy oraz przygotowujemy sprzeciwy do list wierzytelności. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc i wsparcie merytoryczne, w tym również w kontaktach z syndykiem i wierzycielami. Zapewniamy ochronę przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu. Proces oddłużenia może trwać nawet do 5 lat, dlatego ważnym jest aby dłużnik, który staje naprzeciw swoich wierzycieli, syndyka oraz sądu upadłościowego miał profesjonalne i merytoryczne wsparcie na całym okresie trwania tego procesu, a w szczególności w końcowym oddłużeniu, które jest nadrzędnym celem tego postępowania.

Likwidacja spółki jako sposób zamknięcia biznesu

Likwidacja spółki w trybie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych jest odrębnym od prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego trybem postępowania w przypadku problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa, jednakże tak jak restrukturyzacja czy upadłość, jest też sposobem na rozwiązanie sytuacji kryzysowej w spółce. Przyczyny powodujące ustanie bytu prawnego spółki oraz sytuacje na to wpływające mogą być trudne do przewidzenia.

Więcej

Likwidacja spółki często okazuje się dla wspólników i członków zarządu spółki najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, pozwalającym na zatrzymanie dalszego zadłużenia, wycofanie zainwestowanych w spółkę środków oraz ochronę majątku spółki. Ma ona na celu zamknięcie wszystkich spraw spółki, zaspokojenie wierzycieli spółki, spieniężenie i podział jej majątku oraz doprowadzenie do wykreślenia spółki z rejestru. Przeprowadzenie samego procesu likwidacji spółki jest skomplikowane, wieloetapowe i wymaga specjalistycznej wiedzy. Od wielu lat aktywnie wspieramy naszych Klientów w procesach likwidacji spółek prawa handlowego, poczynając od likwidacji spółki na podstawie uchwały wspólników, przez likwidację spółek nieposiadających majątku pozwalającego na wypełnienie jej wszystkich zobowiązań, kończąc na przejściu spółki z likwidacji w stan upadłości. Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w ramach prowadzonych procesów likwidacji spółek oraz wymagają biegłej znajomości przepisów prawa. Dla naszych Klientów przygotowujemy m.in. zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego o otwarciu likwidacji spółki, wnioski o wykreślenie spółki z rejestru, sporządzamy ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji, czynnie wspieramy likwidatorów spółki w wykonywaniu czynności likwidacyjnych, a na życzenie Klienta sami pełnimy tę funkcję.

Zespół

Kosma Strykowski
Radca prawny

kosma.strykowski@sws.com.pl

tel. 61 851 32 16, 609 023 517

Więcej

Radca prawny, wspólnik zarządzający praktyką Kancelarii związaną z realizacją procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, służąc swoim bogatym doświadczeniem popartym studiami z zakresu psychologii i marketingu UAM w Poznaniu. Stypendysta Hague Academy of International Law.

Anna Lembas
Radca prawny

anna.lembas@sws.com.pl

tel. 61 851 32 16, 609 023 517

Więcej

Radca prawny, wspiera przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, szczególnie dotyczących spraw związanych z prawem ubezpieczeniowym i prawem ochrony środowiska. Doradza klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie procesu sądowego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym w zakresie sporządzania i negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Piotr Walędziak
Radca Prawny

piotr.waledziak@sws.com.pl

tel. 61 851 32 16, 604 457 461

Więcej

Radca prawny, posiada doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zarówno po stronie wierzycieli, jak i podmiotów dotkniętych niewypłacalnością lub zagrożonych niewypłacalnością. Aktualnie jego aktywność zawodowa ogniskuje się wokół prawa ubezpieczeniowego, w tym w szczególności sporów sądowych na gruncie świadczeń odszkodowawczych i zadośćuczynieniowych, zarówno z zakresu umów ubezpieczenia, jak i roszczeń formułowanych od sprawców szkód posiadających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony pełnomocnik procesowy oraz autor wielu opinii prawnych.

Filip Siwek
Doradca podatkowy

filip.siwek@sws.com.pl

tel. 61 851 32 16, 609 261 158

Więcej

Doradca podatkowy, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów gospodarczych m.in. z branż: budowlanej, deweloperskiej, zarządzania nieruchomościami, ubezpieczeniowej, czy transportowej. Realizował liczne projekty zakresu bieżącej obsługi, jak i związane z reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami. Specjalizuje się w doradztwie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw: układanie struktury transakcji, ustalanie skutków podatkowych, audyt i weryfikacja dotychczasowych rozliczeń podatkowych w celu ograniczenia zbędnych obciążeń lub odzyskania nadmiernie zapłaconych podatków lub składek.