W aktualnym stanie prawnym, ten sam pracodawca i pracownik mogą zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. Jeżeli dojdzie do zawarcia czwartej umowy pracownik będzie uważany przez prawo za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, jaki okres upłynął pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony.

Obecnie nie jest możliwe zawieranie długoterminowych umów o pracę. Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu maksymalnego 33-miesięcznego okresu, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Również w przypadku zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy kilku umów o pracę na czas określony, łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie może przekroczyć 33 miesięcy. 

W praktyce oznacza to, iż okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (maksymalnie 3 miesiące umowy o pracę na okres próbny oraz maksymalnie 33 miesiące umowy o pracę na czas określony). Przekroczenie określonego wyżej terminu spowoduje, iż dnia następnego po jego upływie pracownik uważany będzie za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Istotne znaczenie ma fakt, iż – co do zasady – powyższe reguły mają zastosowanie również do umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed dniem 22 lutego 2016 roku i obowiązywały w tym dniu.

Umowa o pracę na czas określony – zmiana zasad wypowiadania i okresów wypowiedzenia

Za wypowiedzeniem można obecnie rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarta i bez względu na to, czy przewidują to jej postanowienia.

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony jest taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony i jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Wynosi więc odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.