Zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W razie otrzymania stosownego wniosku od pracownika pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni.

Zmiany dotyczące regulaminu pracy i wynagradzania

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 19 pracowników, nie będą już musieli tworzyć regulaminów pracy i wynagradzania. Obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Natomiast podmioty zatrudniające od 20 do 49 pracowników będą mogły tworzyć regulaminy fakultatywnie, chyba, że o wydanie któregoś z nich wystąpi działająca w zakładzie organizacja związkowa (wówczas pracodawca zobowiązany będzie zastosować się do wniosku organizacji związkowej).