Doradztwo
PODATKOWE

 

 

Dbając kompleksowo o interesy swoich Klientów, zapewniamy analizę prawno-podatkową rozwiązań stosownych w transakcjach we wszystkich dziedzinach.

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, w tym także współpracy z innymi działami Kancelarii, możemy zaoferować naszym Klientom kompleksowe podejście do problemów podatkowych oraz najlepsze z możliwych rozwiązań.

Zespół doradztwa podatkowego tworzą prawnicy posiadający doświadczenie nabyte nie tylko w ramach Kancelarii, ale także w związku z uprzednim zatrudnieniem w organach podatkowych oraz renomowanych spółkach doradztwa podatkowego.

Nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi obejmujące:

 • sporządzanie opinii i analiz prawno-podatkowych;
 • przeprowadzanie analiz skutków podatkowych zawieranych umów z uwzględnieniem określania obszarów ryzyka podatkowego;
 • obsługę postępowań podatkowych oraz postępowań w sprawach karnoskarbowych, w tym reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz sporządzania pism w postaci odwołań, zażaleń, wniosków, zastrzeżeń oraz skarg;
 • przeglądy podatkowe, w tym przeglądy mające na celu wskazanie ewentualnych obszarów, w których możliwe jest odzyskanie nadpłaconych podatków;
 • sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego;
 • bieżące doradztwo podatkowe.

Główne dziedziny specjalizacji to:

 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych i reorganizacja ich działalności;
 • optymalizacja podatkowa transakcji i międzynarodowe planowanie podatkowe, w szczególności w odniesieniu do dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych;
 • doradztwo w zakresie fuzji, przejęć i podziałów obejmujące identyfikację ryzyk podatkowych oraz opracowanie struktury zapewniającej neutralność podatkową planowanych operacji;
 • rekomendacje rozwiązań pozwalających na optymalizację w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości;
 • usługi doradztwa podatkowego związane ze wszystkimi etapami prowadzenia inwestycji, w tym opracowywanie struktury inwestycyjnej, finansowania inwestycji, zakupu aktywów, procesu inwestycyjnego, wypłaty zysków i wyjścia z inwestycji;
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące m.in. kwestie opodatkowania świadczeń pracowniczych, programów motywacyjnych, opcji menadżerskich, wynagradzania kadry zarządzającej w kraju i za granicą oraz obcokrajowców pracujących w Polsce;
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące kwalifikacji przychodów i kosztów oraz minimalizacji obciążeń podatkowych w oparciu o odpisy amortyzacyjne, odliczenia i zwolnienia;
 • ceny transferowe, w tym sporządzenie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, rekomendacja metod kalkulacji cen, obrona przyjętej metodologii przed organami podatkowymi oraz prowadzenie spraw dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA);
 • doradztwo w zakresie VAT, w tym w szczególności w zakresie rozliczeń z tytułu robót budowlanych, transakcji obrotu nieruchomościami, odliczeń podatku naliczonego oraz zwrotów bezpośrednich;
 • doradztwo w zakresie podatku akcyzowego obejmujące m.in. opodatkowanie akcyzą sprowadzanych samochodów osobowych oraz opodatkowanie energii z OZE;
 • reprezentowanie członków organów osób prawnych w postępowaniach dotyczących orzeczenia o ich odpowiedzialności za podatki i składki ZUS.

Do największych sukcesów SWS zaliczyć należy m.in. wydanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 40/12 na skutek skargi konstytucyjnej sporządzonej przez zespół ekspertów Kancelarii. W jej wyniku klient Kancelarii odzyskał 4,2 mln zł podatku CIT naliczonego z naruszeniem prawa.