Prawo
TELEKOMUNIKACYJNE

W latach 2010 – 2013 radcowie prawni kancelarii wzięli udział w czternastu kwartalnych audytach spółki Telekomunikacja Polska S.A. oraz innych spółek z Grupy TP, mających na celu:

  • doradztwo w kwestii prawidłowego wykonywania zobowiązań nałożonych na spółki w drodze porozumienia z dnia 22 października 2009 roku zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej; porozumienie to określało w szczególności działania zmierzające do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi oraz realizacji nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i kończyło proces opracowywania nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce; zawarcie porozumienia pozwoliło na uniknięcie nałożenia na Telekomunikację Polską S.A. środka regulacyjnego w postaci rozdziału funkcjonalnego, a porozumienie to pozostaje jedynym tego rodzaju dokumentem w Unii Europejskiej,
  • analizowanie ryzyka związanego z udziałem przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w projektach dotyczących sieci szerokopasmowych,
  • opiniowanie zapisu ofert i umów ramowych,
  • przygotowywanie regulaminów postępowania i przetwarzania danych chronionych,
  • doradztwo w szeregu innych kwestii związanych z działalnością telekomunikacyjną.