Miasto Poznań, które w procesie z powództwa jednego z poznańskich deweloperów było reprezentowane przez radców prawnych kancelarii SWS, nie będzie musiało płacić deweloperowi odszkodowania w łącznej wysokości ponad 15 milionów złotych z tytułu braku możliwości zrealizowania zamierzonej inwestycji na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu, w wyniku niewydania przez Miasto warunków zabudowy dla nieruchomości dewelopera przed uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zmieniły przeznaczenie tego terenu.
Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo przeciwko Miastu Poznań o odszkodowanie wskazując, że po pierwsze: powód winien legitymować się wydanym we właściwym postępowaniu administracyjnym orzeczeniem o niezgodności z prawem niewydania decyzji o warunkach zabudowy, a po drugie: powód nie wykazał faktu poniesienia szkody. Apelacja powoda od ww. wyroku została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 roku, który nie dopatrzył się po stronie Miasta Poznania czynów niedozwolonych, oraz podkreślił również, że kwestia ewentualnych uchybień w postępowaniu administracyjnym, jeżeli rzeczywiście miały miejsce, nie należy do kognicji sądów powszechnych i winna być badana w toku stosownego postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.