Prawo
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Członkowie działającego w ramach Kancelarii Departamentu Zamówień Publicznych posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

• przygotowanie kompleksowych regulacji wewnętrznych dotyczących procedur udzielania zamówień i koncesji,
• pomoc prawną dla zamawiających w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów w sprawie zamówienia publicznego, opisów warunków koncesji oraz umów koncesji,
• analizy prawnych możliwości zastosowania określonej formuły współpracy partnera publicznego i prywatnego,
• analizy i opinie dotyczące wszelkich prawnych oraz prawno-podatkowych aspektów realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny,
• analizy dotyczące optymalizacji działań po stronie partnerów prywatnych w procesie negocjacyjnym z partnerem publicznym,
• ekspertyzy dotyczące identyfikacji ewentualnych zagrożeń obejmujących niedozwoloną pomoc publiczną,
• ekspertyzy dotyczące zastosowania wytycznych wynikających z zawartych przez podmioty publiczne umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych,
• przygotowanie i zarządzanie projektami
z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz opracowywanie schematów finansowania projektów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego,
• wsparcie prawne dla podmiotów publicznych w procedurze wyboru podmiotu prywatnego do obsługi określonej inwestycji (w szczególności tzw. operatorów obiektów budowlanych o charakterze publicznym), w tym tworzenie projektów niezbędnej dokumentacji (regulaminów, zaproszeń, warunków postępowań i in.),
• wsparcie dla podmiotów prywatnych w procedurze składania wniosków i ofert, prowadzenia negocjacji oraz innych czynności mających na celu ustalenie określonej formy współpracy ze stroną publiczną,
• przygotowywanie projektów umów (PPP, koncesji, umów spółek celowych, tzw. SPV, tworzonych dla realizacji konkretnych przedsięwzięć),
• reprezentację Klientów w postępowaniu przed Prezesem
Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W ramach działalności Departamentu Zamówień Publicznych SWS przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg postępowań, których efektem są zlokalizowane w całej Polsce obiekty sportowe, drogowe, infrastrukturalne, kulturalne i wystawiennicze. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:
• doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym dla wybranych inwestycji przygotowywanych przez Gminę Wrocław,
• doradztwo prawne w zakresie procedury wyboru partnera prywatnego na wykonanie i sfinansowanie inwestycji w postaci budowy i wyposażenia pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu,
• doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu dotyczącego zagospodarowania terenu w Stalowej Woli z przeznaczeniem na inwestycję realizowaną w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego,
• przygotowanie analizy prawnej dotyczącej wyboru operatora hali sportowo – widowiskowej w Szczecinie oraz doradztwo prawne w procesie wyboru tego operatora,
• doradztwo prawne w procesie wyboru operatora zarządzającego Rondem Kaponiera oraz zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących Kaponiery Kolejowej (Poznań),
• doradztwo prawne dotyczące koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie (wykonanie wszystkich robót budowlanych) parkingu wielopoziomowego typu Park & Ride dla samochodów osobowych na Os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu oraz eksploatację parkingu w okresie obowiązywania umowy koncesji,
• doradztwo prawne dotyczące koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie (wykonanie wszystkich robót budowlanych) parkingu wielopoziomowego typu Park & Ride dla samochodów osobowych u zbiegu ulic Franciszka Stróżyńskiego i Karola Szymanowskiego w Poznaniu oraz eksploatację parkingu w okresie obowiązywania umowy koncesji,
• doradztwo prawne dotyczące koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację parkingu wielopoziomowego typu Park & Go dla samochodów osobowych przy ulicy Poznańskiej w Poznaniu,
• przygotowanie analizy prawnej dotyczącej wyboru operatora Centrum Widowiskowo – Kongresowego w Rzeszowie-Jasionce oraz doradztwo prawne w procesie wyboru tego operatora,
• doradztwo świadczone na rzecz Zamawiających i Wykonawców zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i na etapie wykonawczym (więcej tutaj)
• doradztwo na rzecz Departamentu Realizacji Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie; w zakres obsługi prawnej wchodził w szczególności monitoring i audyt następujących kontraktów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC:
– Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, część 2: budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi; wartość kontraktu: 576.781.702,11 PLN (brutto);
– Budowa drogi ekspresowej S-3 Wrocław – Psie Pole – Syców, etap I: Wrocław (węzeł Pawłowice) – Oleśnica (węzeł Dąbrowa); wartość kontraktu: 448.807.758,80 PLN (brutto);
– Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Psie Pole – Syców, etap II: Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (Syców Wschód); wartość kontraktu: 468.662.280,21 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Kraków – Tarnów, odcinek od węzła Szarów do węzła Brzesko; wartość kontraktu: 778.902.126,78 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Kraków – Tarnów, odcinek od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice; wartość kontraktu: 622.518.403,13 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Kraków – Tarnów, odcinek od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż; wartość kontraktu: 542.800.853,04 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, odcinek od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni; wartość kontraktu: 1.730.461.418,77 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, odcinek od węzła Rzeszów Zachodni do węzła Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, odcinek od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza; wartość kontraktu: 441.721.494,00 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa, odcinek Jarosław węzeł „Wierzbna” (bez węzła) – Radymno (z węzłem); wartość kontraktu: 969.229.000,00 PLN (brutto);
– Budowa autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa, odcinek Radymno (bez węzła) – Korczowa; wartość kontraktu: 818.507.760,00 PLN (brutto).