Strefa Prawa Pracy

Kompetencje

SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (SWS) działa na rynku usług prawniczych od 2004 roku. Przez cały ten czas codziennym zaangażowaniem i profesjonalizmem umacniamy naszą pozycję na rynku oraz osiągamy kolejne cele. Od początku prowadzenia naszej działalności świadczymy na rzecz naszych Klientów interdyscyplinarną obsługę prawną, często wykraczając poza tradycyjne podziały gałęzi prawnych. Ten długi okres pozwolił nam na wnikliwe poznanie wielu branż i sektorów gospodarki, jak i zasad funkcjonowania oraz uwarunkowań działania wszystkich kategorii przedsiębiorców. Wiemy z jakimi problemami prawnymi boryka się zarówno mały przedsiębiorca, jak i duża grupa kapitałowa. Załatwiamy sprawy kompleksowo, tak by każde działanie naszego Klienta było nie tylko najbardziej efektywne, ale również jak najbezpieczniejsze i to na wszystkich płaszczyznach prawa (cywilnej, administracyjnej, podatkowej, karnoskarbowej).

Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy, aby wspierać naszych Klientów we wszystkich zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, mając jednak na uwadze, że kwestie te są ważnym, aczkolwiek nie jedynym aspektem działalności każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników.

Aplikacja Prawo News

Bieżące informacje prawne, w szczególności dotyczące sytuacji związane
z rozprzestrzeniającym się koronawirusem publikujemy również
w bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Bieżąca obsługa prawna pracodawców

Mając na uwadze coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne, ich mnogość
i złożoność, a niejednokrotnie wzajemną sprzeczność, oferujemy naszym Klientom doradztwo z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Więcej

Zapewniamy przygotowanie i wdrożenie wszystkich wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (takich jak regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy czy porozumienia zbiorowe). Wspieramy działy kadr i płac umożliwiając pracodawcom szybkie, najkorzystniejsze i obarczone najmniejszym ryzykiem podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach pracowniczych. Wsparcie to obejmuje w szczególności opracowanie wzorcowej dokumentacji pracowniczej (m.in.: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, kontrakty menadżerskie), a następnie dostosowywanie jej do okoliczności konkretnego przypadku.

Zajmujemy się wdrażaniem wewnątrzzakładowych procedur tzw. whistelblowing’u, mających na celu przeciwdziałanie ogólnie pojętej nieuczciwości pracowników (m.in. nadużyciom, nierzetelnościom, innym przypadkom nieuczciwości).

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pomagamy pracodawcom uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnianych przez nich osób niepełnosprawnych.

Audyty prawne w obszarze stosunków pracy

Przeprowadzamy audyty prawne w obszarze stosunków pracy, podczas których dokonujemy analizy struktury i warunków zatrudnienia nie tylko pod kątem zgodności z prawem, ale także w celu znalezienia możliwości optymalizacyjnych. Badanie prawne obejmuje nie tylko analizę dokumentów, ale również dotychczasowej polityki i praktyki kadrowej.

Węcej

Efektem wykonywanych przez nas audytów jest określenie działań optymalizacyjnych, a także wskazanie tych spośród stosowanych przez pracodawcę rozwiązań prawnych, które niosą ze sobą potencjalne ryzyko finansowe. Nie tylko informujemy o zauważonych błędach w dotychczasowym systemie zatrudniania, ale przede wszystkim przedstawiamy propozycje konkretnych rozwiązań, a następnie pomagamy je wdrożyć w przedsiębiorstwie.

Zwolnienia pracowników

Doradzamy naszym Klientom we wszelkich kwestiach związanych z zakończeniem stosunków pracy. Swoją pomoc oferujemy zarówno w przypadku konieczności rozwiązania pojedynczych umów o pracę, jak i przy zwolnieniach grupowych.

Więcej

Nie tylko przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do zakończenia relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale bierzemy również aktywny udział w trudnych rozmowach z pracownikami, co niejednokrotnie przyczynia się do ich spokojniejszego przebiegu i satysfakcjonującego dla obu stron zakończenia.

Z uwagi na bogate doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych oferujemy Klientom przygotowanie programów dobrowolnych odejść oraz wsparcie w ich wdrożeniu.

Spory sądowe

W razie zaistnienia sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą bierzemy na siebie ciężar jego rozwiązania, przygotowując i realizując ustaloną strategię, w tym aktywnie uczestnicząc w rozmowach z pracownikami oraz ich pełnomocnikami, a gdy te nie zakończą się osiągnięciem porozumienia reprezentujemy naszych Klientów przed sądem.

Więcej

Z uwagi na obecność naszych biur i przedstawicieli w wielu miastach i regionach Polski jesteśmy w stanie efektywnie i bez nadmiernych kosztów prowadzić spory sądowe w całym kraju.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze postępowań sądowych związanych z dyskryminacją oraz mobbingiem.

Prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich zagadnieniach związanych z prawami własności intelektualnej do dzieł wytworzonych przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem. Wiemy jak zabezpieczyć interes pracodawcy, by ten mógł w przyszłości wykorzystywać na każdym polu eksploatacji dzieła wytworzone przez pracowników.

Więcej

Doradzamy jak należycie wypełniać ciążące na pracodawcy obowiązki związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych. Informujemy, jak postępować w przypadku naruszeniach bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych. Czuwamy nad całym procesem rejestracji bazy danych. We wszystkich tych zakresach przygotowujemy dla Klientów niezbędne dokumenty i procedury, a następnie czuwamy nad ich prawidłowym wdrożeniem i przestrzeganiem.

Sprawy imigracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów (zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników) w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pracę na rzecz obcokrajowców. Doradzamy przy uzyskaniu wiz i zezwoleń pobytowych, jak również przy pozostałych formalnościach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce.

Więcej

Reprezentujemy Klientów przed urzędami wojewódzkimi oraz urzędami pracy na każdym etapie uzyskiwania zezwolenia, zarówno w postępowaniu administracyjnym, jaki i sądowym.