Kancelaria SWS będzie Kluczowym Ekspertem ds. obsługi prawnej wykonawcy kontraktu dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który będzie dotyczył Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, wartego 5 mld złotych.

Głównym celem projektu jest realizacja najpilniejszych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na wybranych obszarach dorzecza dwóch największych polskich rzek: Wisły i Odry. Projekt przewiduje budowę lub modernizację infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz realizację związanych z tym działań na trzech wyodrębnionych obszarach: Środkowa i Dolna Odra; Kotlina Kłodzka, wybrane fragmenty dorzecza Górnej Wisły oraz tereny usytuowane w zlewniach Raby i Sanu. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bezpośredniej bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez ok. 15,1 mln osób – są to mieszkańcy gmin, miejscowości i miast, które w przeszłości w dużym stopniu ucierpiały z powodu znacznych szkód i strat powodziowych lub są narażone na wysokie ryzyko powodzi.

Zarówno nadzór projektowo-konstrukcyjny nad robotami, jak i obsługa prawna Kancelarii realizowane mają być przez około 78 miesięcy. 

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły współfinansowany jest przez Bank Światowy.