W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Ustawa nowelizująca wprowadza istotną zmianę w zakresie stosowania przedmiotowej ustawy poprzez usunięcie wyrazu „bezpośrednio”. Dotychczas ustawa miała zastosowanie do obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce, jak również obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka i ich najbliższej rodziny. Obecnie nie ma już obowiązku bezpośredniego przybycia z terytorium Ukrainy, a tym samym ustawa znajduje zastosowanie także do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przekraczając najpierw granice innych państw.

 

Zmiana weszła w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.