Uchwała Sądu Najwyższego – art. 483 § 1 kodeksu cywilnego nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane, zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Uchwała Sądu Najwyższego – art. 483 § 1 kodeksu cywilnego nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane, zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (sygn. akt VII Ga 224/19) przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: „Czy ważne jest zastrzeżenie w umowie o roboty budowlane zawartej w trybie ustawy z dnia 29...
Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy

Osoby, które straciły pracę w związku z epidemią koronawirusa lub są bezrobotne, mogą wnioskować o dodatek solidarnościowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Przedmiotowe świadczenie wynosi 1400 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że dodatek zostanie przyznany najwcześniej...