Czy w prawie pracy nastąpi prawdziwa rewolucja?

14 marca br. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Dokumenty te – przekazane obecnie do prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zawierają regulacje, które...

Zakwalifikowanie umowy cywilnoprawnej jako umowy o pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 22 § 1) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania...

OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACY I PRAWA PRACOWNIKA Z NIM ZWIĄZANE

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 97 § 1) pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Stąd też...
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę  na etapie rekrutacji

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę na etapie rekrutacji

Kodeks pracy, a konkretnie art. 221, upoważnia pracodawcę do żądania od osoby ubiegającej się o stanowisko pracy podania jej danych osobowych obejmujących zarówno podstawowe informacje identyfikujące osobę fizyczną (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres...
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska

Likwidacja stanowiska pracy polega na trwałym usunięciu ze struktury zakładu pracy stanowiska o określonym zakresie obowiązków. Za likwidację nie można uznać jedynie zmiany nazwy stanowiska pracy, bez faktycznego wyeliminowania obowiązków wchodzących w zakres...
Zakaz konkurencji podczas trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu

Zakaz konkurencji podczas trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu

Zakaz konkurencji jest instytucją prawa pracy, która ma na celu ochronę interesów gospodarczych pracodawcy. Zobowiązanie do powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy może obejmować zarówno czas trwania stosunku pracy, jak...