Osoby, które straciły pracę w związku z epidemią koronawirusa lub są bezrobotne, mogą wnioskować o dodatek solidarnościowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Przedmiotowe świadczenie wynosi 1400 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że dodatek zostanie przyznany najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Wnioskować o dodatek solidarnościowy mogą osoby, z którymi z powodu Covid‑19 pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 roku lub którym umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku.

Wymogiem uzyskania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Świadczenie przysługuje również osobom niepodlegającym ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium, bądź jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek wypłacany jest za ten miesiąc w kwocie 1400 zł, pomniejszonej o wypłaconą kwotę tego zasiłku lub stypendium.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy należy złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Powyższy wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.