Pakiet antykryzysowy, wśród rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców przewiduje możliwość udzielenia przez starostę (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka przyznawana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, w kwocie do 5000 zł, która następnie wraz z odsetkami może podlegać w całości umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia mu pożyczki. Czy umorzona, na wniosek podatnika, pożyczka podlega opodatkowaniu?

Co do zasady, kwota umorzonych zobowiązań, w tym także pożyczek i kredytów, na gruncie podatku dochodowego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Jednakże zmiana przepisów o tzw. mikropożyczce, oprócz poszerzenia zakresu beneficjentów, złagodzenia przesłanek umorzenia (brak konieczności utrzymania stanu zatrudnienia) dodatkowo przyniosła również preferencję fiskalną. Umorzenie pożyczki nie będzie bowiem wiązało się z powstaniem przychodu na gruncie podatków dochodowych. W nowelizacji ustawy o COVID – 19 z dnia 16 kwietnia 2020 r. przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie jest przychodem w rozumieniu przepisów  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co sprawia, że  w przypadku umorzenia, pożyczka antykryzysowa staje się całkowicie neutralna podatkowo, umożliwiając fiskusowi czerpanie korzyści z bycia dodatkowym beneficjentem pożyczki umorzonej.