Od dłuższego czasu środowiska prawnicze w Polsce postulowały zmiany systemowe w rozpoznawaniu spraw z szeroko rozumianego zakresu własności intelektualnej. Wskazywano, że koniecznym jest powierzenie tych spraw wyspecjalizowanym sędziom w wyodrębnionych wydziałach sądów powszechnych. Miało to zapewnić zauważalnie wyższą jakość merytoryczną wydawanych orzeczeń, a także powinno istotnie wpłynąć na szybkość oraz dostępność sądownictwa w tym aspekcie.

Postulaty te w II połowie 2020 roku udało się w końcu zrealizować. Z dniem 1 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy  kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, tym samym zmieniając w znaczący sposób organizację polskiego sądownictwa regulowaną przez ustawę z 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych.

Aktualnie rozpoznawaniem spraw tego rodzaju w I instancji zajmują się nowo utworzone wydziały w pięciu sądach okręgowych: w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie.

Postępowanie odwoławcze odbywa się tylko w dwóch sądach apelacyjnych: w Warszawie oraz Poznaniu.

Przez nowymi sądami własności intelektualnej rozpoznawane są teraz wszystkie sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Sprawami własności intelektualnej są także sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług oraz o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.