Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców poprzez wypłaty świadczeń należnych, w przypadku odnotowania spadku obrotów gospodarczych, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Pracodawca chcący skorzystać z wypłaty świadczeń, nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek itp., jak również nie mogą w jego przypadku występować przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

Za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  •  nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  •  nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W ramach programu przewidziano 2 możliwości wsparcia przedsiębiorców, przez łączny okres 3 miesięcy liczony od dnia złożenia wniosku o wypłatę:

  • dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia pracownika z uwagi na przestój ekonomiczny, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma prawo wypłacić obniżone wynagrodzenie nie więcej niż o 50%, ale też nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W ramach wsparcia przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1.300 zł) dla każdego pracownika objętego przestojem plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od kwoty wsparcia (łącznie ok. 1.500 zł). Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS;
  • dofinansowanie z uwagi na obniżenie wymiaru czasu pracy związane ze spadkiem obrotów gospodarczych, w wysokości do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Należne w przypadku obniżenia o 20% wymiaru czasu pracy pracowników, przy odnotowaniu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa (COVID-19), jednakże nie więcej niż do 0,5 etatu, wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pracownika. Przedsiębiorca płaci 40% wynagrodzenia, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem czasu pracy. Na pozostałą kwotę może uzyskać wsparcie, ale maksymalnie do kwoty 40% średniego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2.079 zł na pracownika plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od kwoty wsparcia (łącznie ok. 2.450 zł).

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie małych firm ze składek ZUS

Zgodnie z treścią Tarczy antykryzysowej, firmy zatrudniające do 9 pracowników zostały zwolnione ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy tj. od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek (na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP) za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15.681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Nadto przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia, jak również osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w przypadku choroby i macierzyństwa. W sytuacji jeżeli pozostawały w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzień 1 lutego 2020 roku.