W celu ubiegania się o ogłoszenie upadłości, należy złożyć w sądzie wniosek, który zainicjuje wszczęcie postępowania upadłościowego. Jaki jest koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Jeżeli natomiast wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wówczas pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł. (art. 76a pkt 1 uksc).

Ponadto zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim kwartale 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.931,59 zł. Potwierdzenie uiszczenia zaliczki przedstawia się wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym razie przewodniczący wezwie wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Wspominając o kosztach postępowania upadłościowego nie można pominąć kosztów zarządu masą upadłości, które powstały po ogłoszeniu upadłości i do których należą zobowiązania ze stosunku pracy, tj. wynagrodzenia, odprawy i renty zatrudnionych w upadającym przedsiębiorstwie osób oraz inne wydatki, które ponosi syndyk w związku z zarządem masą upadłości. Wskazać przy tym należy, że jeżeli wydatki te nie zostaną pokryte środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku upadłego, czyli z masy upadłości, wówczas po zakończeniu postępowania upadłościowego zobowiązany jest pokryć je sam upadły.

W przypadku umorzenia postępowania upadłościowego, sąd może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty za koszty sądowe.

Jeżeli czytając powyższy artykuł zastanawiają się Państwo nad restrukturyzacją przedsiębiorstwa bądź złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, nasi specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, służą swoją wiedzą i wsparciem.