W dniu 25 listopada br. weszło w życie kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie wydłuża zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do dnia 8 grudnia 2020 r., ograniczając jednakże listę państw objętych tym zakazem.

 

Na liście w opublikowanym Rozporządzeniu znalazło się tym razem 10 państw, w tym Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Armenii, Republika Kosowa, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbii oraz Stany Zjednoczone Ameryki z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork. Rozporządzenie wprowadza zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium ww. państw.

 

Jak czytamy na stronie rządowej (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz-dotyczacy-rozporzadzenia-ws-zakazow-w-ruchu-lotniczym): „Wykazy państw objętych zakazem lotu uwzględniają co do zasady 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 440, z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy. Wyłączenie z wykazu państw członkowskich UE, EOG i  Strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów. Z kolei wyłączenie Ukrainy wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) obowiązkiem odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską.”.

 

Z Rozporządzenia wynika ponadto, że zakaz lotów nie jest stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów,
  • za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  • o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, tj. w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne,
  • realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie,
  • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

 

Rozporządzenie utraci swoją moc w dniu 8 grudnia 2020 r.