Na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu spłaty rat kredytu? Jakie są warianty karencji w spłacie rat? Jakie są konsekwencje skorzystania z najpopularniejszej formy restrukturyzacji zobowiązań bankowych?

Nieprzewidziana sytuacja, jaką niewątpliwie jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, przekłada się na szereg negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Należą do nich pogorszenie się lub utrata płynności finansowej, wskutek utraty dochodów. Sytuacja komplikuje się tym bardziej, gdy mamy do czynienia z obowiązkiem spłaty rat kredytu. Warto rozważyć karencję w spłacie rat będącą najpopularniejszym wariantem restrukturyzacji umowy kredytu.

Restrukturyzacja zadłużenia to zmiana warunków umowy kredytowej. Celem restrukturyzacji jest zapobieżenie powstania zaległości z płatnościami, a w konsekwencji wypowiedzenia kredytu. Warto podkreślić, że restrukturyzacja jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorcy, w porównaniu z ryzykiem zaprzestania spłaty rat. Najpopularniejszym w obecnym czasie sposobem restrukturyzacji jest karencja, czyli zawieszenie spłaty rat.

Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu spłaty rat warto wiedzieć, że:

  • karencja może obejmować tylko raty kapitałowe, co oznacza, że nadal co miesiąc należy spłacać raty odsetkowe;
  • karencja może obejmować zarówno raty kapitałowe, jak i odsetkowe, co oznacza, że zawieszeniu podlega cała rata kredytowa;
  • odroczenie w spłacie kapitału nie powoduje wydłużenia czasu trwania umowy, co oznacza, że zawieszona część kapitału pozostanie do spłaty, w efekcie harmonogram spłat po ustaniu karencji wskaże raty proporcjonalnie wyższe;
  • najczęściej banki udostępniają mechanizm zawieszenia płatności pod warunkiem braku zaległości w spłatach, co oznacza, że jeżeli spodziewamy się pogorszenia płynności finansowej, warto zawnioskować o karencję jeszcze zanim powstanie zadłużenie przeterminowane;
  • karencja może nie obejmować tzw. kredytów preferencyjnych, co oznacza, że np. kredyt mieszkaniowy udzielony w ramach programu „Rodzina na swoim” czy kredyt studencki nie będą mogły być objęte zawieszeniem spłaty;
  • banki udostępniają formę restrukturyzowania umowy kredytowej w postaci karencji na różne okresy od 1 do 6 miesięcy w procedurze uproszczonej i często za wprowadzoną zmianę nie pobierają opłat od wniosku czy aneksu.

Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić strukturę harmonogramu spłat swojego kredytu, tj. ocenić, ile zaoszczędzimy zawieszając spłatę części kapitałowej raty. Dobrze też wstępnie oszacować, z jakimi ratami po upływie karencji należy się liczyć. Kluczowe jest zatem dokładne przemyślenie konsekwencji oferowanego przez bank rozwiązania oraz świadomość późniejszych warunków spłaty zobowiązania. Co istotne, czasowe zawieszenie spłaty rat przez kredytobiorcę będącego w trudnej sytuacji finansowej jest korzystne dla obydwu stron umowy kredytowej. Kredytobiorca zyskuje czas niezbędny do podjęcia działań w celu poprawy sytuacji i, co równie ważne, nie musi obawiać się działań windykacyjnych banku. Bank, udzielając karencji, zwiększa prawdopodobieństwo rozliczenia należności.