Zatrzymanie na okres stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego biegu terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 15zzra ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „specustawa”) wiąże się z wprowadzeniem zmiany sposobu liczenia terminów, które obliczane są od dnia zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  

Zgodnie bowiem z art. 15zzra ust.2 specustawy, jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art. 15zzra ust.1 ustawy i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa upadłościowego terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust 1 ustaw z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej: „pr. up.”) lub odpowiednio art. 21 ust. 2a pr. up., bez uwzględniania postanowień art. 15zzra ust.1 specustawy. Niezbędność wprowadzenia tego przepisu polega na tym, że mimo wstrzymania biegu terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 21 ust.1 pr. up., wniosek taki może być złożony w okresie epidemii, czy to przez samego dłużnika, czy przez jego wierzycieli.

Art. 15zzra ust. 2 specustawy znajdzie zastosowanie w przypadku łącznego spełnienia się dwóch przesłanek:

  • termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości musi być ustalany z uwzględnieniem postanowień art. 15zzra ust. 1 specustawy, a więc stan niewypłacalności musi powstać po dniu 14 lutego 2020 r. i być spowodowany wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2;
  • dłużnik musi złożyć w tym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości mający wszcząć nowe postępowanie upadłościowe.

Przy spełnieniu tych przesłanek terminy określone przepisami Prawa upadłościowego, dla których obliczenia znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ulegają wydłużeniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o terminy związane z bezskutecznością niektórych czynności prawnych upadłego, m.in. przewidzianych w:

  • art. 125-126 pr. up. (bezskuteczność sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej i bezskuteczność umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej),
  • art. 127 pr. up. (bezskuteczność czynności nieodpłatnych albo odpłatnych, ale rażąco niewspółmiernych; bezskuteczność ugód sądowych, uznań powództwa bądź zrzeczeń się roszczenia),
  • art. 128 pr. up. (bezskuteczność czynności z osobą najbliższą bądź podmiotem powiązanym),
  • art. 130 pr. up. (bezskuteczność zabezpieczeń rzeczowych na majątku upadłego w określonych przypadkach).

Wszystkie te terminy uzależnione są od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i zgodnie z art. 15zzra ust.2 specustawy, wydłuża się je o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1 lub 2a pr. up. według dotychczasowych zasad, a więc bez uwzględnienia postanowień art. 15zzra ust.1  specustawy.

Oznacza to, że w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 15zzra ust.2  specustawy, terminy, o których mowa w tym przepisie, będą liczone przy założeniu, że termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Jednocześnie jednak w praktyce rozwiązania przyjęte w art. 15zzra ust.1 i 2 specustawy będą powodowały konieczność ustalania każdorazowo, w toku późniejszych postępowań sądowych, konkretnej daty powstania stanu niewypłacalności.

Z punktu widzenia wierzyciela wprowadzenie rozwiązań określonych w art. 15zzra specustawy może jednocześnie powodować konieczność podjęcia decyzji dotyczącej zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z jednej strony złożenie wniosku może doprowadzić do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, w efekcie czego szanse na odzyskanie znaczącej części wierzytelności zmaleją. Z drugiej jednak strony brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela spowodować może, że nie będą biegły terminy, o których mowa w art. 15zzra ust. 2 specustawy, chroniące przed wyzbyciem się przez dłużnika majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych ze składaniem wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie epidemii, mogą Państwo liczyć na wsparcie naszej Kancelarii.