W dniu 27 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego, w sprawie o sygn. III CZP 83/19, w odpowiedzi na przedstawione przez Sąd Okręgowy zagadnienie prawne, podjął uchwałę następującej treści:

 

  1. Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu własności na rzecz dłużnika w następstwie wyroku uwzględniającego powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie skutkuje niedopuszczalnością uprzednio skierowanej do tej nieruchomości egzekucji ze względu na jej przedmiot (art. 824 § 1 pkt 2 KPC).

 

  1. Właścicielowi nieruchomości niewpisanemu do księgi wieczystej, którego prawo naruszono przez skierowanie egzekucji do tej nieruchomości, przysługuje powództwo o zwolnienie od egzekucji (art. 841 § 1 KPC).

 

Powyższa uchwała stanowi odpowiedź na przedstawione w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej zagadnienie prawne: „Czy uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpisu własności na rzecz dłużnika stanowi podstawę do umorzenia z urzędu egzekucji skierowanej do tej nieruchomości (art. 824 § 1 pkt 2 lub pkt 6 KPC)?”, a w razie pozytywnej odpowiedzi, „Czy po stronie pozwanej w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości, która została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, konieczny jest łączny udział wierzycieli uczestniczących w tym postępowaniu?”.

 

W związku z powyższym w przypadku uzgodnienia treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpisu własności na rzecz dłużnika brak jest podstaw do umorzenia z urzędu egzekucji skierowanej do tej nieruchomości. Konieczne jest natomiast wytoczenie powództwa o zwolnienie od egzekucji przez właściciela nieruchomości niewpisanego do księgi wieczystej, którego prawo zostało naruszone przez skierowanie egzekucji do tej nieruchomości.