Codziennie, w mediach drukowanych oraz elektronicznych pojawia się niezliczona ilość nowych materiałów prasowych. Część z nich, z różnych przyczyn, zawiera nieprawdziwe lub nieścisłe informacje, które wymagają sprostowania.

Na jakich zasadach i w jakim terminie można domagać się usunięcia lub poprawienia nieprawdziwej informacji? Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 31a ustawy prawo prasowe.

Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.

Co ważne, żądanie opublikowania sprostowania wraz z tekstem samego sprostowania powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji, na piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny.  Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z używanym przez osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także imię i nazwisko tylko do wiadomości redakcji. Tekst sprostowania nie może przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu. Żądając sprostowania musimy konkretnie wskazać, co i dlaczego jest nieprawdą, a także sformułować gotowy do publikacji tekst sprostowania, wyjaśniający dlaczego sprostowanie jest konieczne.

Odmawiając opublikowania sprostowania, redaktor naczelny jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania, przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach.

Jeśli nie zgadzamy się z podstawą odmowy, pozostaje nam droga sądowa. Sprawy dot. sprostowania rozpoznają Sądy Okręgowego właściwe ze względu na siedzibę redakcji, w specjalnym przyspieszonym trybie.