Jedną z istotnych zmian, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku są rozwiązania wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego. Począwszy od nowego roku znacząco zmieniła się dotychczasowa rzeczywistość prawna w zakresie uprawnień np. z tytułu rękojmi przysługujących przedsiębiorcom w związku z dokonywanymi zakupami.

Dotychczasowy podział był dość prosty. Parasol ochronny nie obejmował przedsiębiorców, którzy za zakup towaru lub usług otrzymywali fakturę. Teraz to się zmieniło. Po zmianie przepisów, czyli od 1 stycznia 2021 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • rękojmi za wady,
  • prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wystarczy spełnić jeden warunek. Otóż nabycie towaru lub usługi nie może być związane z przedmiotem działalności danego przedsiębiorcy. W praktyce o tym, co jest przedmiotem działalności przedsiębiorcy, decydować będzie kod PKD. Zatem jeśli osoba fizyczna dokona zakupu w zakresie, który nie odpowiada wprost rodzajowi usługi lub sprzedaży, którą zajmuje się zawodowo, to pomimo tego, że otrzyma fakturę, nabędzie ona uprawnienia takie same jak konsument. Oznacza to, że będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw, które daje rękojmia lub po prostu odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Dotychczas takie prawa mieli tylko konsumenci.