Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 296/20 na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi spółki z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania, odrzucił skargę spółki.

Spółka z o.o. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Skarga została podpisana przez spółkę jako „Prezesa Zarządu”. Skarżąca spółka została wezwana do złożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, dokumentu określającego umocowanie do jej reprezentowania, tj. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przesyłka była dwukrotnie awizowana, po raz pierwszy 4 września 2020 r. i powtórnie 14 września 2020 r. Skarżąca spółka nie odebrała przesyłki.

Zgodnie z treścią art. 73 § 1 i § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz.U.2019.2325 ze zm.), za dzień doręczenia przesyłki należało uznać 18 września 2020 r. Termin do uzupełnienia braku w postaci złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania spółki, tj. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego upłynął zatem 25 września 2020 r. Skarżąca nie dokonała tej czynności w powyższym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wskazał, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa. Z treści art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wynika obowiązek wykazania umocowania osób działających w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mających zdolność sądową przy pierwszej czynności w sprawie.

W niniejszej sprawie skarżąca, pomimo wezwania, nie złożyła dokumentów określających umocowanie do jej reprezentowania. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków.