W dniu 25 sierpnia 2020 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera ciekawy pakiet zmian, które dotyczyć będą wszystkich kierowców. Jak wskazano w jej uzasadnieniu, ma to na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli, m.in. poprzez zniwelowanie liczby wydawanych dokumentów.

Przykładowo, ustawa zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego. Umożliwia także rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Ustawa wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Zgodnie z ustawą możliwe będzie również zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi. Zniesiony będzie także obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, jednak dla niektórych rozwiązań, wymagających przygotowania od strony technicznej, ustawodawca przewidział dłuższe vacatio legis, nawet do 24 miesięcy. Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw powinno nastąpić niezwłocznie.