Już od 1 lipca 2021 r. na właścicieli i zarządców budynków nałożony zostanie obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych składanej na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zgłoszeniu będą podlegały wszelkie źródła ogrzewania, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. W deklaracji poza wskazaniem dokładnej liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł wskazywane będą również dane właściciela nieruchomości oraz jej lokalizacja.  Na złożenie deklaracji przez właścicieli istniejących już budynków wyznaczono 12 miesięcy. Natomiast w przypadku obiektów nowo powstałych, obowiązek ten należy wypełnić w terminie 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliwa.  Deklarację będzie można złożyć przez Internet – za pomocą systemu teleinformatycznego CEEB, jak i w formie papierowej poprzez wysłanie dokumentów listem lub złożenie ich we właściwym Urzędzie zgodnym z lokalizacją budynków. Warto zaznaczyć, iż brak wypełnienia wyżej opisanego obowiązku będzie skutkował możliwością nałożenia grzywny.

Obowiązek stworzenia ww. rejestru, w zamyśle ustawodawcy ma służyć wspomaganiu działań walki ze smogem oraz zarządzaniu jakością powietrza. Do CEEB będą bowiem również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Mowa tu  m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami, informacjach o otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu.