Zgodnie z art. 15 zzk ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Przepis ten daje możliwość zobowiązanym, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne przed ich wstrzymaniem na podstawie rozporządzenia, do rozporządzania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na zajętym rachunku bankowym lub rachunku bankowym prowadzonym przez SKOK. Ochrona zobowiązanych, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jest celem tego przepisu.

Art. 15zzu ww. ustawy zmienia także zasady dotyczące tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu pandemii koronawirusa nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że nie dotyczy to jednak orzeczeń wydanych na podstawie art.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto, trzeba również wskazać na zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie licytacji nieruchomości, tj. art. 952.1 k.p.c. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania (z wyjątkami – ww. przepisów nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd). Ponadto, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Co więcej, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym Tarczą 3.0 stosuje się również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej, jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości.

Dodatkowo wprowadzono nowe kategorie zwolnień spod egzekucji sądowej i administracyjnej świadczeń udzielanych w związku z pandemią koronawirusa, a mianowicie:

  • świadczenia postojowe wypłacane przez ZUS (art. 15zu ust 3 ustawy),
  • świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wypłacane przez NFZ (art. 9 ust.4a ustawy),
  • środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju wsparcia finansowego (art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju).