Potwierdzeniem powyższego jest opublikowana w ostatnim czasie interpretacja indywidualna, która odnosi się do podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłacenia pracownikom świadczeń pieniężnych (nr 0114-KDIP3-2.4011.817.2020.2.AK z dnia 5 marca 2021 r.).

W przedmiotowej interpretacji rozpatrywano wniosek spółki, która mając na względzie zapewnienie ciągłości pracy, jak i ochronę pracowników przed zakażeniem wirusem SARS – CoV – 2 poleciła zatrudnionym wykonywanie pracy w formie zdalnej. W związku z ponoszeniem przez pracowników z tego tytułu dodatkowych kosztów organizacyjnych spółka wypłaciła każdemu z nich jednorazowy ryczałt w wysokości 300 euro. Wątpliwości budziło tym samym, czy w tej sytuacji spółka, jako płatnik powinna doliczać pracownikom przychód i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Z takim też pytaniem zwrócono się  do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który jednoznacznie potwierdził, że świadczenie pieniężne w formie ryczałtu za zwiększone koszty organizacyjne przyznane przez spółkę pracownikom, świadczącym pracę zdalną, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Zdaniem Dyrektora KIS podstawy ku temu stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Zgodnie z ustawą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Natomiast na podstawie ust. 4 art. 3 ww. ustawy narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Jak ponadto wskazano zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. (sygn. K 7/13) świadczenie jest przychodem pracownika, jeżeli skorzystał z niego dobrowolnie, we własnym interesie i poniósł korzyść. Oczywiste jest natomiast, iż zapewnienie ciągłości pracy oraz ochrona pracowników pozostaje w ścisłym interesie spółki. Wypłacając ekwiwalent spółka, będąca płatnikiem składek nie ma więc obowiązku pobierania zaliczek na PIT.

Analogiczne rozstrzygnięto kwestię ekwiwalentu za prąd i Internet w interpretacji nr 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS z dnia 15 grudnia 2020 r.