W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych z zakresu OC normą jest wypłata świadczenia na rzecz poszkodowanego przez zakład ubezpieczeń z polisy właściciela pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia. Czy jednak wypłata odszkodowania zawsze oznacza, że sprawca może spać spokojnie, skoro miał wykupioną polisę, a odszkodowanie wypłacono i szkoda została tym samym naprawiona?

 

Nie zawsze tak jest. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. daje zakładom ubezpieczeń uprawnienie do domagania się zwrotu wypłaconych świadczeń od sprawcy w kilku konkretnych przypadkach. Są to sytuacje enumeratywnie wskazane w art. 43 ustawy, kiedy to ubezpieczyciel ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym.

 

Dzieje się tak wtedy, gdy kierujący:

  • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Takie sytuacje, gdy doszło do zdarzenia, a kierujący był pod wpływem alkoholu lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem albo zbiegł z miejsca zdarzenia, wcale nie należą do rzadkości. Bywają nierzadko szkody, w których wypłacane przez ubezpieczyciela świadczenia na rzecz ofiar wypadków idą w setki tysięcy złotych. W takim przypadku ubezpieczyciel z pewnością zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconych środków, a przynajmniej podejmie próbę odzyskania części pieniędzy. Często roszczenia regresowe ubezpieczyciela przewyższają majątek sprawcy i są dla niego obciążeniem nie do spłacenia. Warto więc mieć świadomość konsekwencji, także finansowych, płynących z tego typu sytuacji.