Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzająca do prawnego obrotu nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej, jaką jest Prosta Spółka Akcyjna. W zamyśle ustawodawcy nowa forma prowadzenia działalności  jest skierowana przede wszystkim do młodych przedsiębiorców, w szczególności innowacyjnych startupów i łączy w sobie cechy spółki osobowej (wnoszenie wkładu w postaci pracy bądź usług), ze spółką kapitałową (szeroki mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji). Ponadto z punktu widzenia początkujących biznesów kluczowe jest, iż wymogi związane z utworzeniem oraz prowadzeniem takiej spółki zostały ograniczone do minimum. 

Wśród głównych cech P.S.A. wyróżnimy:

  • niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki (1 zł);
  • możliwość powołania jednoosobowego zarządu (bez rady nadzorczej) bądź jednego organu – rady dyrektorów, łączącej cechy zarządu i rady nadzorczej;
  • prostsze procedury i większa swoboda w odbywaniu zgromadzeń czy podejmowaniu uchwał w formie zdalnej, przy pomocy np. poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych;
  • możliwość objęcia akcji za pracę lub usługi, zachowując kluczowy wpływ na decyzje w spółce;
  • możliwość zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, tj. przez Internet
  • rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie;
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego;
  • proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację.

P.S.A. założyć może w zasadzie każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jedynym wyłączeniem pozostanie zawiązanie Prostej Spółki Akcyjnej przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co równie istotne, Prosta Spółka Akcyjna jest dostępna dla inwestorów planujących podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży poza wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych, a jej istnienie nie jest ograniczone czasowo.