W dniu 17 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 72/19 wydana została uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego, w której wskazano, że: „Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienia weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego”.

Stan faktyczny był następujący: Powód dochodził zasądzenia nakazem zapłaty solidarnie od pozwanych kwoty wynikającej z weksla. Strona powodowa wyjaśniała, że jest posiadaczem weksli wystawionych przez pozwanego na podmiotu trzeciego. W drodze umowy cesji, wierzytelności zostały przeniesione przez podmiot trzeci na rzecz powoda.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił powództwo i nakazał wypłatę sumy oraz pokrycie kosztów procesu. Wyrok ten zaskarżyła strona pozwana żądając uchylenia nakazu zapłaty. W apelacji podniesiony został:

  • zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem łączącym spółki, a weksel miał być płatny w dowolnym terminie oraz
  • zarzut przedawnienia roszczeń z umów leasingu, zawartych w 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zbadał: „czy w przypadku porozumienia wekslowego (przyznającego wierzycielowi prawo do dowolnego określenia terminu płatności weksla, bez wskazania najpóźniejszej daty płatności), uzupełnienie weksla datą płatności nieodpowiadającą dacie wymagalności zabezpieczonego roszczenia, w szczególności jakąkolwiek datą późniejszą, należy uznać za uzupełnienie zgodne z zawartym porozumieniem?”

Sprawa ostatecznie trafiła pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. W ocenie Sądu Najwyższego sens weksla in blanco jest taki, że weksel ten musi być oznaczony konkretną datą. Jest to element niezbędny, gdyż to od tej daty liczy się 3-letni termin przedawnienia roszczeń (w przypadku umów leasingu). Zgodnie bowiem z art. 3531 k.c., który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, wypełnienie weksla i uzupełnienie go datą po upływie przedawnienia stosunku podstawowego jest niedopuszczalne, tak jak niedopuszczalne jest świadczenie bezterminowe. Ponadto jak określił Sąd Najwyższy, takie wypełnienie weksla niezgodne byłoby z art. 65 k.c.

Reasumując, z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 72/19 wynika, że data płatności weksla nie może być dowolna, a najwcześniejsza dopuszczalna data to data wymagalności zobowiązania, a najpóźniejsza to data, w której upływa termin przedawnienia.