Początkowo, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., przewidywał udzielanie tzw. „zamówień bagatelnych”. Na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 grudnia 2020 r.) ustawodawca uchylił jednak ten przepis.

 

Zgodnie z uchylonym art. 2 ust. 2 PZP, do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272. Ustawa ta pomimo więc wyłączenia z konieczności stosowania przepisów tej ustawy do zamówień poniżej kwoty 130 000 złotych (por. art. 2 ust. 1 pkt 1) przewidywała, że w przypadku zamówień przekraczających kwotę 50 000 złotych, konieczne będzie stosowanie wybranych przepisów ustawy dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach oraz zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszenia o jego zmianie.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 1) i 49) ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275), uchylono przepisy dotyczące tzw. „zamówień bagatelnych”. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że: „Rezygnacja z regulowania w nowej ustawie Pzp zamówień bagatelnych wynika z przychylenia się do postulatów uczestników rynku zamówień publicznych, zwłaszcza zamawiających, którzy wskazywali na zbytnie sformalizowanie udzielania zamówień o najmniejszej wartości. Podnosili również kwestię ewentualnych niejasności, które mogą towarzyszyć nowym rozwiązaniom w zakresie zamówień bagatelnych, zwłaszcza mając na uwadze, że nowa ustawa Pzp wprowadza wiele rozwiązań wymagających, po stronie zamawiających, profesjonalizacji procesu zakupowego”.

 

Zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., a więc wraz z początkiem obowiązywania nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.