Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta. Ustawa nowelizująca wprowadza m.in. zmiany w zakresie przerywania i zawieszania terminu przedawnienia, które mają zapobiec wielokrotnemu składaniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i wszczynaniu mediacji celem przerwania biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania mediacyjnego będzie prowadziło do zawieszenia terminu biegu przedawnienia, a nie jak dotychczas do przerwania biegu przedawnienia. Zawieszenie będzie miało miejsce przez czas trwania postępowania pojednawczego lub przez czas trwania mediacji. Termin przedawnienia będzie ulegał zatem przedłużeniu o czas trwania przeszkody w dochodzeniu roszczenia, a nie biegł od początku.

W konsekwencji dokonano także zmian w kodeksie postępowania cywilnego celem zachowania skutków przewidzianych dla czasu trwania mediacji (zawieszenie biegu terminu przedawnienia) w odniesieniu do roszczenia objętego wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, o które strona wytoczy powództwo w terminie trzech miesięcy, również w sytuacji, kiedy strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.

Zmiany wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, a więc od 30 czerwca 2022 r.