Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. poz. 1491) znowelizowano art. 156 §2 KPA i tym samym obecnie uniemożliwiono podważanie decyzji administracyjnych jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Zatem w obecnym stanie prawnym także nawet jeżeli decyzja wydana była bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały lub w przypadku gdy wykonanie decyzji wywoływałoby czyn zagrożony karą, a od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, nie można takiej decyzji wyeliminować z obrotu prawnego.

Dodatkowo wprowadzono, że jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 §2 KPA, upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Tym samym w odniesieniu do decyzji doręczonej lub ogłoszonej od dziesięciu do trzydziestu lat temu możliwe jest wyłącznie stwierdzenie wydania jej z naruszeniem prawa. Nie ma natomiast możliwości stwierdzenia jej nieważności – wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego.

Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem 16 września 2021 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem. Dodatkowo wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem 16 września 2021 r. zostaną umorzone z mocy prawa.