Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni została podpisana przez prezydenta. Ustawa nowelizująca ma uszczelnić zakaz handlu w niedzielę, zgodnie bowiem z wprowadzonymi zmianami możliwe będzie otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą usługi pocztowe, jeżeli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40% miesięcznych przychodów danej placówki.

Wprowadzone zmiany mają uniemożliwić wykorzystywanie przypadku placówki pocztowej do obchodzenia zakazu handlu w niedzielę. Jedynie placówka, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych będzie mogła w niedzielę prowadzić działalność, przy czym ustawa definiuje przeważającą działalność jako rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa nowelizująca rozszerza także wykaz wyłączeń spod zakazu handlu o placówki prowadzące handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych, jednakże jedynie w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Nadto nowelizacja umożliwia, aby w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek (placówki takie mogą działać w niedziele), przedsiębiorca ten korzystał z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków. Osoby te nie mogą być jednak pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.