W dniu 22 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Opublikowane objaśnienia pojawiły się ze względu na nowe regulacje wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zastosowanie się podatnika do takich objaśnień powoduje objęcie go specjalną ochroną prawno-podatkową przewidzianą w art. 14k – 14m ww. ustawy.

W przedmiotowej publikacji znaleźć możemy m.in. objaśnienia dotyczące:

Nowych zwolnień w podatku PIT: Zwolnieniem objęte będą m.in.:

  • świadczenia postojowe,
  • świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych m.in. w przypadku: zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenia pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie występowania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydawania paragonów fiskalnych z kasy rejestrującej w postaci elektronicznej (e-paragon): Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dopuszczone zostało wydawanie za zgodą klienta paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej przez użytkowników kas fiskalnych on-line a także kas mających postać oprogramowania. Taki paragon może być wysłany np. w wiadomości e-mail, bądź innej uzgodnionej z klientem formie.

Zwolnień od podatku od spadków i darowizn: Warunkiem zwolnienia od podatku jest otrzymanie darowizny rzeczy lub praw majątkowych na przeciwdziałanie COVID-19, albo w przypadku darowizny komputerów przenośnych na cele związane z prowadzeniem placówki oświatowej. Zwolnienie adresowane jest do osób fizycznych, które m.in. wykonują działalność leczniczą, prowadzą domy matek, noclegownie, domy pomocy społecznej oraz prowadzących placówki oświatowe, a zwolnieniem objęte są darowizny przekazane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT: Przy transakcjach powyżej 15 000 zł podatnik, który dokonuje płatności poprzez przelew za zakup, na który wystawiono fakturę VAT, powinien dokonać takiego przelewu na rachunki zamieszczone w wykazie pod rygorem braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności spoza wykazu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego został wydłużony z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wszystkich podatników (o czym szerzej pisaliśmy w artykule z dnia 20 lipca 2020 r.)

Link do objaśnień Ministerstwa Finansów: Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.