Od dnia 1 kwietnia 2021 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2021 r. poz. 217) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwać jednorazowe odszkodowanie o 49,00 zł wyższe niż dotychczas. Kwoty będą obowiązywały do dnia 31 marca 2022 r.

Przykładowo dla porównania, w 2020 r. kwota za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosiła 984,00 zł. Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, od dnia 1 kwietnia 2021 r. kwota ta będzie wynosiła 1.033,00 zł.

Jednocześnie wskazujemy, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2019 poz. 1205 ze zm.) za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest wówczas, gdy konsekwencje zdrowotne wypadku powodują upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, ale mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.