Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ustawodawca odstąpił tym samym od wskazywania rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. „obszarów czerwonych i żółtych”).

 

W praktyce oznacza to, że na całym obszarze Polski obowiązują obecnie takie same ograniczenia, nakazy i zakazy związane z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Oto kilka najważniejszych, nowych obostrzeń:

  • ograniczono organizowanie zgromadzeń w rozumieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia organu gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w ustawowo określonym terminie albo decyzji wojewody, do 5 osób (ograniczenie to nie dotyczy spotkań lub zebrań służbowych oraz imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie);
  • małoletni do ukończenia 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczenie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania;
  • ograniczono przemieszczanie się osób powyżej 70 lat wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;
  • ograniczono prowadzenie lokali gastronomicznych w ten sposób, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związana z konsumpcją i podawaniem napojów jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
  • wprowadzono zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania).

 

Ponadto, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.