Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia dotycząca elektronicznego podpisywania ofert na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”).

W dniu 4 grudnia 2020 r. informowaliśmy naszych czytelników o wydanym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zasad podpisywania oferty złożonej w formie elektronicznej. Orzeczenie to dotyczyło dopuszczenia prawidłowości złożenia jednego podpisu elektronicznego pod wszystkimi dokumentami składającymi się na ofertę. Wyrok ten wydany był w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 nowej ustawy PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się natomiast, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Celem usunięcia wątpliwości w zakresie prawidłowości podpisania oferty składanej w elektronicznej formie, Urząd Zamówień Publicznych wskazał w opinii m.in., że oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą”.

Prawidłowe, tj. zgodne z wymogami określonymi w art. 63 ust. 1 i 2 PZP, podpisanie oferty jest bardzo istotne z punktu widzenia skuteczności jej złożenia, ponieważ zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona niezgodna z przepisami ustawy.

Z całą treścią opinii UZP można zapoznać się na poniższej stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf