Do końca 2021 r. rady gmin mogą wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości i wydłużać terminy płatności rat podatku.

Rozwiązanie takie wprowadza nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) zmieniająca, z dniem 29 czerwca 2020 r., przepisy dotyczące podatku od nieruchomości.

Z preferencji podatkowych mogą skorzystać wybrane grupy przedsiębiorców, jak i organizacje pozarządowe czy podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z pandemią koronawirusa.

Na podstawie zmian rady gmin mogą przedłużać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach 2021 r. oraz wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.