Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prawna SWS reprezentując swojego klienta, wiodącą spółkę z branży budowlanej (generalnego wykonawcę) wygrała spór przeciwko zamawiającemu o zapłatę kwoty 33,77 mln zł z tytułu zwrotu bezzasadnie zrealizowanej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zarówno sąd I instancji (Sąd Okręgowy w Szczecinie), jak i sąd II instancji (Sąd Apelacyjny w Szczecinie) w całości podzieliły argumentację prawną prawników SWS wskazując, że w przypadku umów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC gwarancja bankowa może pokrywać wyłącznie roszczenia skonkretyzowane (a nie jedynie hipotetyczne), które muszą istnieć w dacie realizacji gwarancji. W wydanych rozstrzygnięciach sądy I i II instancji wskazały, że pomimo abstrakcyjnego charakteru gwarancji bankowej (bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie) zamawiający (beneficjent gwarancji) musi w dacie realizacji gwarancji posiadać roszczenia do wykonawcy (zleceniodawcy udzielenia gwarancji), które środkami pozyskanymi z tej gwarancji zostają zaspokojone. Innymi słowy, zamawiający (beneficjent gwarancji) nie może skorzystać z gwarancji na zaspokojenie roszczeń przyszłych lub hipotetycznych. Jeżeli tak czyni, to dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia po jego stronie, które jest zobowiązany zwrócić wykonawcy (zleceniodawcy udzielania gwarancji). Bez wątpienia rozstrzygnięcie Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Szczecinie będzie mieć istotne znaczenie także dla innych sporów sądowych na tle skorzystania przez zamawiających (lub inwestorów prywatnych) z gwarancji należytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku umów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Sprawę prowadzili z ramienia kancelarii wspólnicy r. pr. Marta Krawczyk oraz r. pr. Jacek Sroczyński.