Niekiedy zapominamy o ważnym dla każdego przedsiębiorcy udogodnieniu, które zagwarantował ustawodawca. Otóż na podstawie art. 805 § 4 k.c. do umów ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o niedozwolonych klauzulach umownych.

Ochrona ustawowa co do zasady dotyczy konsumentów. Ogólne uregulowanie prawne jest takie, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Jednak dzięki wprowadzeniu przepisu art. 805 § 4 k.c. parasol ochronny rozciąga się w tym zakresie także na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli umowa ubezpieczenia zawierana jest w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. To duże ułatwienie i wyłom od utrwalonej przez lata zasady, zgodnie z którą przedsiębiorca, w tym także jednoosobowy, który często nie korzysta przy zawieraniu tego rodzaju umów z pomocy prawnika, narażony był na takie same ryzyka jak duża korporacja. Dzięki temu uregulowaniu ubezpieczyciel, nawet jeśli narzuci takiemu przedsiębiorcy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tzw. klauzule abuzywne, to ubezpieczony w razie szkody może powołać się na ww. przepis i traktować postanowienia niedozwolone, jak gdyby ich nie było.

Oczywiście co do szczegółowych rozwiązań i konkretnej szkody sugerujemy kontakt z kancelarią SWS, której prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w sporach ubezpieczeniowych.