Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Zgodnie z wprowadzonym przepisem płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

Obowiązkowi rejestracji podlegać zatem będą:

  • umowy o dzieło zawarte z osobą, z którą nie łączy nas stosunku pracy; oraz
  • umowy o dzieło zawarte z osobą, która pozostaje w stosunku pracy, lecz nie wykonuje tej pracy na rzecz swojego pracodawcy.

 

Rejestr umożliwi ZUS kontrolę i weryfikację prawidłowości stosowania umów o dzieło, czyli w efekcie weryfikowanie czy zwarta umowa nie powinna być uznana za umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług, od których należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.