Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), która weszła w życie dnia 16 maja 2020 r. i zaktualizowała tarczę antykryzysową do wersji 3.0, wprowadziła również liczne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania w Polsce cudzoziemców.

W związku z faktem, że z dniem 24 maja br. zaczęły biec terminy administracyjne, właśnie od tego dnia zaczyna biec termin również na złożenie odwołania od decyzji, jeżeli w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odmówiono cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia pobytowego (np. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP) lub odmówiono cudzoziemcowi wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.

Ponadto termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Co istotne tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła możliwość podjęcia pracy sezonowej bez posiadania zezwolenia na pracę sezonową w następujących przypadkach:

  1. cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (typ A i B), ważne po dniu 13 marca 2020 r.
  2. cudzoziemiec posiadał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (zarejestrowane), w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Najistotniejszym rozwiązaniem dla pracodawców oraz pracowników jest potwierdzenie legalnej kontynuacji pracy w sytuacji zmiany warunków jej wykonywania, które zostały określone w zezwoleniu jednolitym, zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. “blue card”), zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową oraz oświadczeniu.

Powyższe dotyczy sytuacji, w której zmianie ulegają warunki w związku z wprowadzeniem przez pracodawcę rozwiązań z tarczy antykryzysowej.

Kancelaria SWS od wielu lat reprezentuje Klientów (zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników) w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pracę oraz pobyt cudzoziemcom. Doradzamy w takcie postępowań o uzyskanie wiz oraz zezwoleń pobytowych, jak również przy pozostałych formalnościach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce. Nasz doświadczony zespół odpowie na wszelkie Państwa wątpliwości związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie RP.