Sąd Najwyższy w dniu 9 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 70/20 dotyczącą kwestii czy dopuszczalna jest apelacja powoda od wyroku, w części w której oddalono jego żądanie główne, w sytuacji gdy nie został zaskarżony wyrok w części uwzględniającej żądanie ewentualne.

W przedmiotowej sprawie sąd nie uwzględnił żądania głównego powoda, a uwzględniła jedynie jego żądanie ewentualne. Powód zaskarżył zatem wyrok wyłącznie w części, w której oddalono jego żądanie główne, nie zaskarżając go w części uwzględniającej żądanie ewentualne i w związku z tym pojawiła się wątpliwość czy dopuszczalna jest taka apelacja.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż dopuszczalna jest apelacja powoda od wyroku w części, w której oddalono jego żądanie główne w sytuacji, w której wyrok ten nie został zaskarżony w części uwzględniającej żądanie ewentualne.